Prekių katalogas

 • Kraunamos nuotraukos
  Kodas: 144623

  Purvo tirpiklis.

  Automobilinės plovimo priemonės
  Purvo tirpikliai
 • Paskirtis:

  Krovininių, lengvųjų automobilių, autobusų, cisternų, traktorių išorės plovimui. Galima plauti ypatingai užterštus, tepaluotus paviršius tokius kaip: automobilių varikliai, tentinės puspriekabės, statybinė technika, grindinio trinkelės, tepaluotos grindys.

  Naudojimas:

  Plovimo putomis įrenginiais: 1:30 – 1:50. Naudojant purkštuvą skiesti: 1:25 -1:30. Variklių plovimas: paruošti tirpalą su vandeniu santykiu 1:5 - 1:10 po kelių minučių nuplauti aukštu slėgiu.

  DĖMESIO: nenaudoti priemonės ant įkaitinto paviršiaus. Prieš plovimą karštus paviršius atvėsinti šaltu vandeniu. Neleisti priemonei nudžiūti ant valomo paviršiaus, purkšti nuo apačios į viršų, palikti 60 sekundžių, kur reikia patrinti kempine ar šepečiu, paskui nuplauti vandeniu. 

  Specialios pastabos/informacija:

  Tik profesionaliam naudojimui!  

  Saugos informacija:

  H315 – dirgina odą, H319 – ,ukelia smarkų akių dirginimą, P270 - ,audojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti, P281 – ,audoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones, P302+ P352+P353 – patekus ant odos (arba plaukų) nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius, odą nuplauti vandeniu, P304+P340 – ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti, P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti, toliau plauti akis, P301+P330+P331 – PRARIJUS: išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo, P403 – laikyti gerai vėdinamoje vietoje, P404 – laikyti uždaroje talpykloje.

  Nuorodos dėl sandėliavimo:

  Vengti tiesioginių saulės spindulių. Laikyti pliusinėje temperatūroje (+5 ºC - +25 ºC). 

  PH 14

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija